Panduan Pengguna Sistem Pemantauan dan Pengurusan Aset Alih Universiti

PANDUAN PENGGUNA

URL: https://assetmgmt.usm.my

1 Pengenalan  
1.1. Objektif Panduan Pengguna  
1.2. Skop Panduan Pengguna  
1.3. Pengguna Sistem  
2 Peranan Pengguna  
 2.1. Pegawai Aset PTJ  
2.1.1. Tetapan Lokasi Staf Dalam PTJ
 
2.1.2. Tetapan Pembekal  
2.1.3. Tetapan Unit/Seksyen/Bahagian
 
2.1.4. Tetapan Ketua Jabatan/Pegawai  
 2.2. Pegawai Penerima Aset  
 2.3. Pegawai Pemeriksa Aset  
 2.4. Pentadbir Aplikasi Sistem  
3 Penerimaan Aset Alih  
 3.1.  Borang Perselisihan/Kerosakan (KEW.PA-1)  
4 Pendaftaran Aset Alih Universiti
 
4.1. Senarai Daftar PTJ  
4..2. Pendaftaran Harta Modal (KEW.PA-2)  
4.3. Pendaftaran Inventori (KEW.PA-3)  
4.3.1. Daftar Melalui Pesanan Rasmi (Bermula Tahun 2018)  
4.3.2. Daftar Inventori Sedia Ada  
4.4. Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4)  
4.5. Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5)  
4.6. Pindah Milik Aset Alih (Dari PTJ ke PTJ)  
5 Pergerakan Aset Alih Universiti  
5.1. Aset Yang Tiada Lokasi (KEW.PA-6)
 
5.2. Carian Aset (KEW.PA-6)
 
5.3. Pergerakan Aset Alih dari Satu Lokasi ke Lokasi Lain (KEW.PA-6) 
 
5.4. Pembatalan / Penghapusan Rekod Pergerakan Aset Alih (KEW.PA-6)
 
5.5 Lokasi Jabatan (KEW.PA-7)  
5.5.1 Aset Mengikut Lokasi (KEW.PA-7)
 
5.6 Pinjaman (KEW.PA-7)  
5.6.1 Senarai Aset Pinjaman (KEW.PA-7)  
6 Pemeriksaan Aset Alih Universiti
 
6.1 Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9)  
6.2 Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10)  
6.3 Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11)  
6.4 Laporan Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori (KEW.PA-12)  
7 Penyelenggaraan Aset Alih Universiti
 
7.1 Senarai  Aset Alih Universiti Yang Memerlukan Penyelenggaraan (KEW.PA-13)  
7.2 Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14)  
8 Pelupusan Aset Alih Universiti
 
8.1 Perakuan Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-16)  
8.2 Borang Pelupusan Aset dan Barang (KEW.PA-17(A)
8.3 Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-18)  
8.4 Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-19)  
9 Hilang/Hapus Kira Aset Alih Universiti
 
 9.1 Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEWPA-28)  
 9.2 Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEWPA-30)  
     

Tags: aset alih, kandungan

Print Email