• Home
 • KEW.PA-17(a): Borang Pelupusan Aset Dan Barang

KEW.PA-17(a)

Borang Pelupusan Aset dan Barang

MENU: BAB E > PELUPUSAN > KEW.PA-17(A)

 1. Selepas proses KEW.PA-16 berjaya didaftarkan (lihat manual KEW-PA.16), klik Penyelenggaraan > KEW.PA-17(a) untuk lihat senarai rekod pelupusan KEW.PA-17(a): Borang Pelupusan Aset dan Barang seperti dalam Rajah 1.
 2. Pilih borang lupus yang masih berstatus Belum Selesai dan klik 7 untuk kemaskini maklumat lupus.
 3. Tetapkan kaedah/cara lupus bagi semua aset/inventori dalam senarai sama ada; Pindah, Jual, Musnah, Stok atau Lain-lain seperti dalam Rajah 2.
  1. Satu tetingkap baharu akan muncul dan masukkan maklumat Mesyuarat Pelupusan bersama Jabatan Bendahari bagi mewujudkan KEW.PA-19: Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan iaitu; No Rujukan, Nama Mesyuarat, dan Tarikh Mesyuarat seperti dalam Rajah 2.1.
  2. Atau pilih Kod KEWPA19 jika mesyuarat pelupusan telah pun dimasukkan sebelum ini. 
  3. Apabila maklumat telah disimpam, status aset/inventori tersebut akan dikemaskini kepada 9 dan borang KEW.PA-19 akan diwujudkan (sila rujuk manual KEW.PA-19).
 4. Klik butang kemaskini lupus icon untuk mengemaskini kaedah/cara lupus bagi satu-satu aset yang terdapat dalam senarai tesebut jika perlu seperti Rajah 3.
 5. Klik butang 2 untuk mengeluarkan satu-satu aset daripada senarai pelupusan (jika borang KEW.PA17(a) masih belum disahkan butang  2 akan wujud).
  1. Status aset tersebut akan dikemaskini semula kepada BAIK/AKTIF dan Borang KEW.PA-16 turut akan dihapuskan.
 6. Klik 3 untuk lihat dan kemaskini borang KEW.PA-16 (lihat manual KEW.PA-16).
 7. Klik ulasan lupus icon untuk kemaskini Ulasan Pelapor dan Nama Pemeriksa bagi jenis aset tersebut seperti Rajah 4.
  1. Maklumat ini akan dipaparkan dalam borang KEW.PA-16.
 8. Pastikan semua aset di dalam senarai telah dikemaskini dengan kaedah pelupusan yang betul dan klik 15 untuk pengesahan KEW-PA.17(a).
  1. Status borang tersebut akan dikemaskini kepada Lengkap/Selesai.
 9. Klik 11 untuk cetak borang KEW.PA-17(a) dan paparan cetakan adalah seperti Rajah 5.

Senarai Dokumen Berkaitan Pelupusan

 1. Muat naik dokumen berkaitan pelupusan dan tekan 10 seperti tertera pada Rajah 1.
  1. Senarai dokumen berkaitan pelupusan akan dipaparkan.
 2. Klik 13 untuk hapus dokumen dan tetingkap baharu akan muncul, klik Ya! Hapus untuk mengesahkan tindakan seperti Rajah 2.

 

<< KEW.PA-16     

kew.pa-19 >> 

Print Email