KEW.PA-17(a)

Borang Pelupusan Aset dan Barang

Fungsi ini merupakan borang pelupusan aset dan barang.

MENU: BAB B > PENDAFTARAN > SENARAI DAFTAR PTJ

 1. Cari aset/inventori yang ingin dilupuskan serta berstatus Baik/Aktif dari Senarai Daftar PTJ.
 2. Klik  10  untuk kemaskini status butiran aset/inventori seperti dalam Rajah 1.
 3. Pilih status UNTUK DILUPUSKAN, pilih sama ada (a) Kod KEW.PA-17 atau (b) wujudkan Kod KEW.PA-17 yang baharu seperti Rajah 2.
 4. Klik 10 untuk masukkan aset/inventori ke dalam senarai KEW.PA-17(a).
 5. Status butiran aset/inventori yang berjaya didaftarkan, akan berubah menjadi 6 seperti dalam Rajah 3.

 

MENU: BAB E > PELUPUSAN > KEW.PA-17(A)

 1. Selepas berjaya didaftarkan, semua senarai rekod borang pelupusan akan ditunjukkan di Senarai KEW.PA-17(a) Dalam Jabatan seperti dalam Rajah 1.
 2. Pilih KEW.PA-17(a) yang berstatus Belum Selesai dan klik 7 untuk lihat senarai aset/inventori untuk dilupuskan seperti Rajah 2.
 3. Klik 2 untuk keluarkan aset dari pelupusan seperti dalam Rajah 3 dan status aset tersebut akan dikemaskini semula kepada BAIK/AKTIF dan Borang KEW.PA-16 akan dihapuskan.
 4. Klik 3  untuk lihat dan kemaskini borang KEW.PA-16 seperti Rajah 4.
 5. Tetapkan kaedah/cara lupus bagi semua aset/inventori dalam senarai sama ada Pindah, Jual, Musnah, Stok atau Lain-lain seperti dalam Rajah 5.
 6. Masukkan keterangan mesyuarat pelupusan iaitu No Rujukan, Mesyuarat dan Tarikh Mesyuarat bagi KEW.PA-19 seperti dalam Rajah 6. Kaedah pelupusan aset/inventori akan dikemaskini berdasarkan kaedah pemusnahan yang telah dipilih dan status aset/inventori dikemaskini kepada 9.
 7. Klik 1 untuk kemaskini kaedah pelupusan bagi aset/inventori tersebut jika perlu.
 8. Pastikan semua butiran dikemaskini dengan kaedah pelupusan dan klik 15 jika senarai aset/inventori telah lengkap dengan maklumat yang betul. Status borang tersebut akan dikemaskini kepada status Lengkap/Selesai.
 9. Klik 11 untuk cetak borang KEW.PA-17(a) dan paparan cetakan adalah seperti Rajah 7.

Senarai Dokumen Berkaitan Pelupusan

 1. Muat naik dokumen berkaitan pelupusan dan tekan 10 seperti dalam Rajah 1.
 2. Klik 13 untuk hapus dokumen dan paparan tetingkap akan ditunjukkan seperti dalam Rajah 2.
 3. Klik ikon 14 untuk menghapus dokumen.

 

<< KEW.PA-16     

kew.pa-19 >> 

Print Email